Üdvözöljük a

Kérdőíves felmérés - Adatvédelmi nyilatkozat - Survey

honlapján!

-

Kérdőíves felmérés - Adatvédelmi nyilatkozat - Survey

Szerző: Iván Gábor | 2015. június 3.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. BEVEZETÉS, AZ ADATKEZELÉS CÉJA

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a „Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén” (TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004) projekt keretében kérdőíves felmérést végez a megye vállalkozásai körében.
A kérdőív célja a vállalkozások innovációs hátterének, kapacitásainak, az innováció iránti elkötelezettségének és az innovációhoz kapcsolódó szolgáltatások iránti igényeinek felmérése.

2. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az online kérdőív kitöltése során az alábbi adatok megadására kerül sor: válaszadó neme, kora, képesítése, a vállalkozás neve, alapításának éve, tevékenységi körei, múltbeli és jövőbeli működéséhez kapcsolódó fejlesztési és innovációs tevékenységei, igénybe vett és veendő szolgáltatások köre.

A kérdőíves kutatás során az érintettre vonatkozó adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGE

ADATKEZELŐ:

Név: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefon: +36 52 500 710
E-mail: hbkik@hbkik.hu

ADATFELDOLGOZÓ:

Név: Debreceni Egyetem
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: +36 52 512 900
E-mail: info@unideb.hu

Név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Telefon:+36 52 511 400
E-mail: eszrevetelek@ph.debrecen.hu

INNOVA Észak-Alföld Innovációs Ügynökség
Cím: 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.
Telefon: +36 52 880 250
E-mail: innova@eszak-alfold.hu


Az adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozók az adatok kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

2016. december 31.

5. AZ ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

A kérdőív kitöltése során megadott adatokat az adatkezelés időtartama alatt kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó munkatársai ismerhetik meg.

6. AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha az adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat adatának kezelése ellen, ha

a) az adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) ha az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) az Infotv-ben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni az Infotv. 52. §-a alapján arra hivatkozással, hogy az adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Web:www.naih.hu
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kijelentem, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat elfogadom, egyúttal adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Kijelentem, hogy mind a belépéskor, mind a kérdőív kitöltése során saját, a valóságnak megfelelő adatokat adom meg.